Gửi các mem yêu quý của Feelingtea!

Chúng mình mặc đồng phục mới để chuyên nghiệp, để đẹp và hơn nữa để có dịch vụ tốt nhất tới các mem thân yêu!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *