• Trà xanh nhài nhân đào

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà xanh nhài nhân đào. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Xanh      2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 Siro đào   6 sốt đào   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Trà olong xoài

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà olong xoài. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Ô long     2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 xoài tươi   6 sốt xoài   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Lassy xoài

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Lassy xoài. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Sữa chua     2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 xoài tươi   6 sốt xoài   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Trà hồng nhân vải

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà hồng nhân vải. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà Ô Long     2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 siro vải   6 sốt vải   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • trà xanh nhài nhân vải

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm trà xanh nhài nhân vải. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà xanh   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 siro vải   6 sốt vải   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Lemint tea

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Lemint tea. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà xanh   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 siro chanh xanh   6 siro bac hà xanh   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Trà đào sả

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà đào sả. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà hồng   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 siro đào   6 sả   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Trà quất sả

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà xanh dâu tây xí muội. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà hồng   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 quất   6 sả   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Trà xanh dâu tây xí muội

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà xanh dâu tây xí muội. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà xanh   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 omai hồng lam   6 sốt dâu   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút