Sữa tươi trân châu đường đen

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Sữa tươi trân châu đường đen.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 Sữa tươi đà lạt  
2 trân châu đen  
3 đường đen  
4 đá viên  
5 cốc nhựa  
6 ống hút  
7 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *