Topping Lover Đường Đen

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, thực phẩm an toàn của Topping Lover Đường Đen.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 Sữa tươi Đà Lạt  
2 trân châu đen  
3 anchor  
4 bột thạch  
5 sữa bột  
6 bột ovantin  
7 đường nươc  
8 trân châu trắng  
9 đường đen  
10 đá viên  
11 cốc nhựa  
12 ống hút  
13 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *