Trà xanh dâu tây xí muội

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà xanh dâu tây xí muội.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà xanh  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 
3 đá viên  
4 đường nước  
5 omai hồng lam  
6 sốt dâu  
7 dập nắp cốc  
8 cốc nhựa  
9 ống hút  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *