Blue Sea

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Blue Sea.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 siro chanh leo hoặc chanh xanh  
2 siro blureuracao  
3 đá viên  
4 nước spire  
5 dập nắp cốc  
6 ống hút  
7 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *