Bò sốt tiêu đen

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 bánh bao bò sôt tiêu đen  
2 tem bánh bao  
3 giấy nhỏ  
4 túi xách cốc  
5 hộp giây  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *