Matcha Coco Đào

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Matcha Coco Đào.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 bột dừa  
2 siro dừa  
3 sữa bột  
4 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
5 đường nước  
6 đá viên  
7 sốt đào  
8 dập nắp cốc  
9 ống hút  
10 côc nhựa  
11 bột matcha  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *