• Trà Ô Long Đào

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà Ô Long Đào. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Ô Long      2 Nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 Siro đào   6 sốt đào   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Earl grey nhân đào

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Earl grey nhân đào. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Bá Tước      2 Nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 Siro đào   6 sốt đào   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Trà xanh nhài nhân đào

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà xanh nhài nhân đào. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Xanh      2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 Siro đào   6 sốt đào   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Trà olong xoài

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà olong xoài. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Lá trà Ô long     2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 xoài tươi   6 sốt xoài   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Lassy xoài

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Lassy xoài. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 Sữa chua     2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 xoài tươi   6 sốt xoài   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • Trà hồng nhân vải

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà hồng nhân vải. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà Ô Long     2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 siro vải   6 sốt vải   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút   

 • trà xanh nhài nhân vải

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm trà xanh nhài nhân vải. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà xanh   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 siro vải   6 sốt vải   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Lemint tea

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Lemint tea. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà xanh   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 3 đá viên   4 đường nước   5 siro chanh xanh   6 siro bac hà xanh   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Trà đào sả

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà đào sả. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà hồng   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 siro đào   6 sả   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút  

 • Trà quất sả

  Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà xanh dâu tây xí muội. STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 1 lá trà hồng   2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.  3 đá viên   4 đường nước   5 quất   6 sả   7 dập nắp cốc   8 cốc nhựa   9 ống hút